Kategoriýalar

güýç bölüji

güýç bölüji

Ugurly jübüt

Ugurly jübüt

Geçmek

Geçmek

Duplexer

Duplexer

Kombinator

Kombinator

Gibrid jübüt

Gibrid jübüt

Izolýator

Izolýator

Terminal

Terminal

POI

POI

Detektor

Detektor

Antenna

Antenna

Attenuator

Attenuator

Kabel ýygnagy

Kabel ýygnagy

Kikulýator

Kikulýator

Süzgüç

Süzgüç

index_211
gyzgyn önümler1

Gyzgyn önüm

Bazaryň soňky zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin täze önümleri yzygiderli dizaýn edýäris we ösdürýäris.Aşakdaky soňky önümlerimiz

7 Topar kombinatory

7 Topar kombinatory

7 Topar kombinatory

6 Band kombinatory

6 Band kombinatory

6 Band kombinatory

- Baý Sorelle, baş direktor

"Özüňize laýyk önüm tapmasaňyz, jikme-jik talaplaryňyzy aýdyň we biz size taýýarlanarys".

derňew

Bizi aýratynlaşdyrýan zat

[Spektr dolandyryşynyň näme üçin elektromagnit çözgüt hyzmatdaşyňyz bolmalydygyny öwrenmek üçin aşakdaky bölümleri giňeldiň]

 • Tehniki artykmaçlygy

  1.DC ~ 67GHz ýokary öndürijilikli RF güýç bölüjisi, birleşdiriji garaşsyz dizaýn ukyby.
  2. Dünýäde öňdebaryjy giň zolakly UWB / mikrotolkun we millimetr tolkun passiw enjam dizaýny we önümçilik kuwwaty

 • Ösen tehnologiýa

  1. highokary takyklyk boşlugy işleýän maşyn.
  2. PCB tagtasynyň pes ýitgisi
  3. Ajaýyp durýan tolkun birleşdirijisi

 • Önüm çyzygynyň giňligi

  1.Güýç bölüji, ugrukdyryjy birleşdiriji, gibrid birleşdiriji, süzgüç, duplekser, kombinator, izolýator, aýlanyjy, antenna, berkitme, adük, kabel ýygnamak, POI wyklýuçatel, detektor

 • Hil barlagy

  Önümçilik prosesinde her prosesi 1,100% gözden geçirmek
  2. MIL-I-45208 we MIL-STD-2219 laýyklykda SSI bilen takyk hil gözegçiligini ýerine ýetiriň
  3. Iň oňat hil gözegçiligi we synag serişdeleri
  4.ISO hil we daşky gurşaw ulgamynyň şahadatnamasy

 • Müşderi hyzmaty

  1. Programma boýunça müşderi üçin iň amatly önüm tapyň
  2. Müşderiler üçin dürli dar zolakly giň zolakly passiw enjamlary optimizirläň we sazlaň 3. 24 sagat çalt jogap

 • Kepillik

  1. Birinji ýyl: önümleriňiz şowsuz bolsa täze enjamlary çalşyň
  2. Ömrüňize mugt hyzmat etmek, Diňe yzyna ibermek üçin pul tölemeli
  .

wideo
Leaderolbaşçy Mikrotolkun, Waşington şäherinde geçirilen IMS2024-e gatnaşmak ..

Lider Mikrotolkun IMS2024-e gatnaşmak, haýsy ...

Çeng du LEADER-MW şu ýylyň 18-nji iýunynda Waşington şäherinde geçirilen IMS2024-e gatnaşmak, NOOK kabinetimiz sizi Waşington şäherindäki IMS2024-e garşy alýar ...

Has giňişleýin serediň
Cheng du LEADER-MW Singapur hemra aragatnaşygyna gatnaşdy ...

Cheng du LEADER-MW Singapura gatnaşdy ...

Cheng du LEADER-MW 2024-nji ýylyň 29-31-nji maýynda Singapuryň hemra aragatnaşyk sergisine gatnaşyp, uly üstünlik gazandy.ATxSG aýratynlyklary ...

Has giňişleýin serediň
“Cheng du Lider” mikrotolkun tehnologiýasy IMS 1824-nji ýylyň 18-21-nji iýunyna gatnaşarWalter E. ...

“Cheng du Lead” mikrotolkun tehnologiýasy IMS-ä gatnaşar ...

229 belgili otagymyz, duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys Waşington şäherindäki IMS2024-e hoş geldiňiz. DC iň soňky gezek IMS-i 1980-nji ýylda kabul etdi. Biziň pudagymyz, IMS we şäherimiz köp ...

Has giňişleýin serediň
Çengdu lideri mikrotolkun tehnologiýasy Singapur Aragatnaşyk E ...

Çengdu lideri mikrotolkun tehnologiýasy S ...

Çengdu lideriniň mikrotolkun tehnologiýasy, 29-31-nji maý aralygynda Singapuryň Aragatnaşyk sergisine, ATxSG-a gatnaşýar.

Has giňişleýin serediň
2023-nji ýylyň 9-11-nji awgustynda Şanhaý Bütindünýä sergisinde geçirilen IMS sergisine gatnaşyň ...

2023-nji ýylyň 9-11-nji awgustynda IMS sergisine gatnaşyň ...

Iki ýyldan soň IME2023 16-njy Şanhaý mikrotolkun we antenna tehnologiýa konferensiýasy Garaşylyşy ýaly ýaşaň, bu pudak üçin ajaýyp senagat toýuny hödürledik!Senagat üçin ýokary hilli ösüş Güýçli güýçli suratly suraty Üç günlük IM ...

Has giňişleýin serediň
Çengdu lideri Mikrotolkun tehnologiýasy., 2023 elektronika sergisine gatnaşyň ...

Çengdu lideri Mikrotolkun tehnologiýasy., Gatnaşyň ...

2023-nji ýylyň 27-29-njy sentýabrynda Russiýanyň elektron enjamlaryna gatnaşmak üçin Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherine syýahat ediň Birinjiden, sergi Russiýanyň elektron komponentleri sergisi Russiýa we tutuş Gündogar Europeewropa iň abraýly, iň uly pro ...

Has giňişleýin serediň
Çengdu Leaderolbaşçy mikrotolkun Europeanewropa mikrotolkun sergisine gatnaşyň ...

Çengdu Leaderolbaşçy mikrotolkun theewre gatnaşyň ...

chengdu Lider mikrotolkun 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda Germaniýanyň Berlinde geçirilen Europeanewropa mikrotolkun sergisine gatnaşyň. 26-njy Europeanewropa mikrotolkun hepdeligi (EuMW 2023) sentýabr aýynda Berlinde geçiriler.Üstünlikli ýyllyk dowam etmek ...

Has giňişleýin serediň
2023-nji ýylyň 9-11-nji awgustynda Şanhaý Bütindünýä sergisinde geçirilen IMS sergisine gatnaşyň ...

2023-nji ýylyň 9-11-nji awgustynda IMS sergisine gatnaşyň ...

Iki ýyldan soň IME2023 16-njy Şanhaý mikrotolkun we antenna tehnologiýa konferensiýasy Garaşylyşy ýaly ýaşaň, bu pudak üçin ajaýyp senagat toýuny hödürledik!Senagat üçin ýokary hilli ösüş Güýçli güýçli suratly suraty Üç günlük IM ...

Has giňişleýin serediň